top of page

Skolsim

 SS04:s skolsimakademi 

 

I SS04 skolsimakademi arbetar vi enligt Simförbundets simlinje mot läroplanens mål.  

Alla elever erbjuds simtest och de som ej når nedanstående delmål och/eller mål erbjuds skolsimskola 1-2 gånger i veckan. 

Det centrala innehållet i år 1-3 nämner “Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge”. Viktigt att nämna är även “Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser”.  

Rimligt delmål i årskurs 2 är 50 m. bröstsim och 25 m. ryggsim. 

Det centrala innehållet i år 4-6 nämner “Simning i mag- och ryggläge” och “Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser”samt “Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap”. 

Vi arbetar mot läroplanens mål som i år 6 är 200 m varav 50 meter i ryggläge”.  

I år 9 tillkommer “Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider”.  

I ovan nämnda mål och centrala innehåll nämns inte tillvägagångssätt eller simsätt. T.ex. hur vi uppnår säkerhet i och kring vatten eller vilket simsätt som åsyftas (bröstsim, ryggsim, crawl). I SS04 är crawl första simsätt men i skolsim arbetar vi mot det simsätt vi kan se att eleven kan tillgodogöra sig snabbast. Dock är crawl ett krav i de flesta av SS04:s kurser så här bör skolan och SS04 Skolsimakademi gemensamt ta ett beslut beträffande simsätt.   

Bra exempel på ökande kunskap av vattenvana ser vi om vi tittar på de respektive förbundens simmärken: https://svenskalivraddningssallskapet.se/simkunnighet/marken https://www.svensksimidrott.se/Simkunnighet/simmarken/varasimmarken samt simlinjen (andas, doppa, glida, hoppa, balansera, förflytta, rotera, flyta). Dessa övningar skall i mesta möjliga mån genomföras utan simhjälpmedel. Simhjälpmedel används enbart vid teknikinlärning när vattenvanan är god. 

ALL siminlärning vi bedriver i SS04 inleds med att eleven får god vattenvana vilket innebär att lugnt kunna ha huvudet under vattnet för att sedan bli en trygg simkunnig individ. 

Barn som har särskilda behov som har särskilt stöd i skolan behöver samma stöd i simskolan.  

Vi har simlärare med goda kunskaper i att bemöta alla barn men i större grupper krävs mer resurser. Vi tar max emot 12 elever per lektion. Vid rena simtest kan fler elever vara på plats då några testas i taget. 

 

I SS04 skolsimakademi dokumenterar vi elevens framsteg och överlämnar till skolan för vidarebefordring till föräldrar. 

 

Kontaktperson i SS04 är Marie Ahlsson  

marie.ahlsson@ss04.se 

bottom of page